Pravidlá používania

Vitajte na oficiálnych stránkach Vaše Okná, s.r.o. Tieto podmienky používania tvoria právne záväznú zmluvu („dohoda“) medzi Vaše Okná, s.r.o. („Vaše Okná“, „VašeOkná“, „my“, „spoločnosť“, „naše“, „naša“) a vami, s ohľadom na používanie webových stránok www.vaseokna.sk a akýchkoľvek ďalších stránok udržiavaných a/alebo spravovaných spoločnosťou Vaše Okná, akýchkoľvek aplikácií Vaše Okná pre a nielen pre mobilné zariadenia a informácií a služieb poskytovaných spoločnosťou (definované nižšie) (spoločne „webové stránky“). Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali a pochopili podmienky tejto dohody. Použitím webových stránok súhlasíte s tým, že budú viazané touto dohodou. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nepoužívajte prosím webové stránky alebo ktorékoľvek z informačných služieb. Vezmite na vedomie, že táto dohoda obsahuje zrieknutie sa záruk a obmedzenie zodpovednosti, ktoré sa môžu vzťahovať na vás.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek, bez udania dôvodu:

 • zmeniť podmienky tejto zmluvy;
 • zmeniť webové stránky, vrátane odstránenia alebo zrušenia služby, inej funkcie webových stránok alebo akýchkoľvek informácií;
 • odmietnuť alebo zastaviť vaše používanie alebo prístup k webovým stránkam .

Vykonaním akýchkoľvek zmien ktoré urobíme, budú dostupné na webových stránkach a účinné okamžite po našom vykonaní takýchto zmien, alebo bude poskytuté oznámenie o zavádzaných zmenách. Súhlasíte s tým, že vašim ďalším používaním webových stránok po takýchto zmenách vyjadrujete svoj ​​súhlas s týmito zmenami. Týmto potvrdzujete, že ste si pozorne prečítali všetky podmienkami našej Ochrany osobných údajov (ktoré sú prístupné na http://vaseokna.sk/ochrana-osobnych-udajov) a súhlasíte so všetkými týmito podmienkami. Uistite sa, že sa vrátite na túto stránku pravidelne aby ste sa oboznámili s najnovšou verziou tejto dohody.

Povolené používanie služieb a informácií

Služby k dispozícií na, alebo prostredníctvom našich webových stránok, ktoré obsahujú, alebo môžu obsahovať registráciu, produkty tretích strán, zapojenie do akcií Vaše Okná (súhrne ako „služby“), ako aj akékoľvek informácie poskytované na, cez, alebo prostredníctvom webových stránok ako súčasť, alebo v súvislosti so službami, alebo inak, vrátane, no limitované nie len na údaje, text, grafiku, dizajn, logá, obrázky, zvukové/vizuálne materiály, odkazy a odporúčania (súhrne ako „informácie“) sú poskytované len pre osobnú potrebu a nie pre akýkoľvek druh zisku, alebo obchodnej činnosti, alebo účelu pre ďalší predaj, okrem tomto ak je takéto použitie v tomto dokumente výslovne dovolené.

Vaše Okná vám povoľujú zobraziť a vytlačiť primeraný počet kópií webových stránok umiestnených na webových stránkach pre vlastnú osobnú potrebu, alebo pre akékoľvek neziskové a nekomerčné účely, za predpokladu že

 • ste uchovali všetky ochranné známky, autorské práva a ďalšie vlastnícke oznámenia obsiahnuté v originálnych materiáloch a,
 • uvediete odkaz na www.vaseokna.sk ak materiál jasne túto informáciu neposkytuje a,
 • materiál je vytlačený v plnom rozsahu, bez úprav, preformátovania, alebo zmien akéhokoľvek druhu a,
 • akákoľvek kópia podlieha podmienkam tejto dohody a je majetkom Vaše Okná.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nesmiete povoliť reprodukciu, úpravu, zobrazenie, ukážku, prenos, distribúciu informácií, alebo iné použitie treťou stranou a súhlasíte s tým, že príjmete všetky primerané kroky k zabráneniu neoprávneneho rozmnoženia a/alebo použitia informácií. Súhlasíte s tým, že bezodkladne oboznámite Vaše Okná o takomto neoprávnenom použití, ktorého si ste vedomý. Nedodržanie týchto podmienok okamžite ukončí toto povolenie/oprávnenie a môže viesť k porušeniu autorských práv a/alebo ochranných známok a iných vlastníckych práv Vaše Okná, alebo ďalších strán.

Komentáre a ďalší odosielaný obsah

Ako súčasť používania webových stránok sa môžte podieľať na určitých správach, komentároch, komunikácie členov a/alebo ďalších verejných fórach/častí stránok. Vaša účasť je dobrovoľná, avšak tým, že prispejete k verejnému a/alebo neverejnému obsahu webových stránok, najmä a nielen zaslanie nám spätnej väzby, komentára, nápadov, kontaktného formulára, alebo sa inak zúčastníte akéhokoľvek obsahu stránok Vaše Okná, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek komentáre, text, fotografie, audio / video diela, informácie, návrhy, hodnotenia, spätná väzba, alebo obsah, ktorý ste poskytli (súhrne „obsah“) môže byť videný verejnosťou a nebude považovaný za súkromný, citlivý, alebo dôverný a autorizujete nás, naše dcérske spoločnosti a partnerov na kopírovanie, úpravu, vytváranie derivátov, reprodukciu, začlenenie, distribuovanie, verejné zobrazovanie, alebo iné využitie obsahu na celom svete v akomkoľvek formáte a médiu, bez náhrady voči vám a tekáto povolenie je časovo neobmedzené a nesmie byť zrušené z akéhokoľvek dôvodu. Ďalej, v rozsahu prípustnom na základe platných právnych predpisov, sa zriekate a neuplatňujete žiadne morálne práva, ktoré môžte mať v akomkoľvek obsahu odoslanom a poskytnutom vami.

Zaslaním alebo poskytnutím akéhokoľvek obsahu na webových stránkach, prehlasujete a ručíte Vaše Okná, že vlastníte alebo máte právo použiť a povoliť nám použitie a licenciu takého obsahu, spôsobom uvedeným v tejto dohode. Ako príkladom a nie výlúčne, ak nám zašlete, alebo inak poskytnete fotografiu, ktorá obsahuje obraz nejakej osoby, musíte najprv získať povolenie alebo odobrať takúto osobu zobrazujúcu sa na fotografii a umožniť nám použitie a oprávnenie, tiež musíte byť vlastníkom alebo držiteľom licencie autorského práva fotografie, s právom nám umožniť použitie, ako je uvedené v tejto dohode. Ako ďalším príkladom, no nie výlučne, ak nám odošlete, alebo inak poskytnete fotografiu obrazovú, grafickú, sochársku alebo fotografiu obsahujúcu architektonické práce, ktorá je chránená autorskými právami, musíte najprv získať povolenie alebo súhlas od vlastníka autorských práv takejto práce na reprodukciu a prispôsobenie ich práce a umožniť nám jej použitie, ako je uvedené v tejto dohode a musíte byť vlastníkom alebo držiteľom licencie na autorské práva na fotografiu, s právom nám umožniť použitie, ako je uvedené v tejto dohode.

Vaše Okná vám môže umožniť odoslanie hodnotenia alebo recenzie výrobcov, poskytovateľov a/alebo ich výrobkov, alebo služieb na webových stránkach (ako vaša „Recenzia“). Recenzie sú považované za obsah. Nemôžete zaslať akékoľvek recenzie o výrobcovy, poskytovateľovy alebo akýchkoľvek z ich výrobkov alebo služieb, ak ste:

 • zamestnanec, dodávateľ, funkcionár alebo riaditeľ výrobcu a/alebo poskytovateľa;
 • zamestnanec, dodávateľ, funkcionár alebo riaditeľ konkurenta výrobcu a/alebo poskytovateľa; alebo
 • vo vzťahu s výrobcom a/alebo poskytovateľom akýmkoľvek spôsobom, vrátane príbuzenstva, adopcie alebo manželstva.

Zaslaním recenzie, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že takýto obsah:

 1. je na základe vašej osobnej skúsenosti s výrobcom, poskytovateľom alebo produktom či službou, ktorá je predmetom recenzie;
 2. je presná, pravdivá a úplná.

Súhlasíte s tým, že nebudete posielať alebo poskytovať akýkoľvek obsah, ktorý patrí inej osobe ako Vy sami, alebo ktorý obsahuje meno, hlas alebo podobu inej osoby než vy, ak ste najprv nezískali súhlas aby ste tak mohli urobiť a aby ste nám mohli udeliť práva uvedené v tejto dohode, od takejto osoby.

Ak sa identifikujete menom a/alebo poskytnete obrázok, zvuk, alebo video nahrávku seba, alebo iný obsah, autorizujete nás, ďalej naše dcérske spoločnosti a partnerov na reprodukciu, tlač, zverejnenie a šírenie v akomkoľvek formáte, alebo médiu (či teraz, alebo vytvorené skôr), pre celosvetové šírenie a použitie vášho mena, hlasu a iného obsahu, bez nároku na kompenzáciu voči vám, alebo iným stranám a tento súhlas musí byť trvalý a nemožno ho odvolať bez udania dôvodu.

Odkazy na tretie strany

We do not control the linked websites or the content provided through such websites, and we have not reviewed, in their entirety, such websites. Your use of linked websites is subject to the privacy practices and terms of use established by the specific linked website, and we disclaim all liability for such use. The fact that we offer such links does not indicate any approval or endorsement by us of any linked website or any material contained on any linked website, and we disclaim any such approval or endorsement.

Webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky pre vaše pohodlie. Nemáme kontrolu nad odkazovanými webovými stránkami alebo obsahom poskytovaným prostredníctvom týchto webových stránok, a nepreskúmali sme tieto stránky v plnom rozsahu. Vaše používanie odkazovaných webových stránok podlieha ochrane osobných údajov, postupom a podmienkam používania stanovených konkrétnou webovou stránkou, a odmietame všetku zodpovednosť za ich použitie. Skutočnosť, že ponúkame tieto odkazy nenaznačujú schválenie alebo potvrdenie z našej strany o akejkoľvek webovej stránke alebo akéhokoľvek materiálu obsiahnutého na akejkoľvek odkazovanej webovej stránke, a odmietame takéto schválenia alebo potvrdenia.

Prijateľné podmienky použitia

Súhlasíte, že nebudete používať informácie, služby, alebo webovú stránku krokmi, činnosťou, alebo spôsobom, ktorý(m):

 • je v rozpore s verejným ponímaním, dobrou vôľou, alebo reputáciou Vaše Okná;
 • porušuje patenty, obchodné značky, obchodné tajomstvá, alebo iné vlastnícke práva, alebo práva zverejnenia, alebo súkromia spoločnosti Vaše Okná, alebo tretích strán;
 • vyjadruje, alebo naznačuje, že akékoľvek z našich správ, vyhlásení, aktivít, alebo činností sú schválené nami, bez nášho predchadzajúceho písomného súhlasu v každom prípade;
 • porušuje akékoľvek uplatniteľné právo, zákon, vyhlášku, alebo nariadenie, porušujú akékoľvek konanie, ktoré by mohlo predstavovať trestný čin alebo by spôsobilo občianskoprávnu zodpovednosť;
 • je urážlivý, ohovárajúci, výhražný, obťažujúcy, narušujúci súkromie, hanlivý, protiprávny, nenávistný, diskriminačný, pornografický, alebo obscénny;
 • prenáša akékoľvek obchodné tajomstvo alebo iný materiál, neverejné informácie o osobe, spoločnosti alebo veci bez povolenia tak urobiť;
 • prekáža, alebo obmedzuje iných návštevníkom používať webové stránky, vrátane a nie len prostredníctvom „hackovania“ alebo znehodnotenie akejkoľvek časti webových stránok;
 • upravuje, prispôsobuje, prekladá, predáva, spätne analyzuje (reverzné inžinierstvo), dekompiluje, alebo rozkladá akúkoľvek časť webových stránok, alebo informácií
 • odstráni značky autorského práva, obchodných značiek, alebo iné oznámenia v, alebo na informáciách, webových stránkach, alebo službách;
 • sublicencuje, predáva, prenajíma, postupuje, prenáša, prisudzuje akékoľvek práva tejto dohody tretím stranám, alebo inak komerčne využíva, alebo vytvára zisk z informácií, alebo obsahu webových stránok, alebo úkoľvek ich časť akýmkoľvek spôsobom, s výnimkou výslovného povolenia v tejto dohode;
 • sníma, vytvára kópie akejkoľvek časti webových stránok bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu;
 • distribuuje akýkoľvek vírus, malware, alebo počítačového červa, alebo iné podobné, alebo škodlivé súbory, skripty, alebo programové komponenty;
 • zasahuje, alebo narúša akékoľvek služby, alebo zariadenia s úmyslom spôsobiť nadmerné, alebo neprimerané zaťaženia infraštruktúry Vaše Okná, alebo jeho poskytovateľov, či dodávateľov;
 • zahŕňa prípravu alebo šírenie nevyžiadanej pošty, spamu, reťazových listov, pyramídových hier, alebo iných podvodných, či hromadne nevyžiadaných alebo komerčných e-mailov, alebo poruší akýmkoľvek spôsobom Zákon o nevyžiadanej pošte;
 • použitie aplikácií typu robot, spider, vyhľadávanie/získanie dát, alebo iného manuálneho, alebo automatického zariadenia, alebo procesu na získanie, indexovanie, extrakciu dát webovej stránky, alebo akýmkoľvek spôsobom reprodukovať, alebo obchádzať navigačnú štruktúru, alebo prezentáciu webových stránok, alebo jej osahu, autentifikácie a bezpečnostných opatretní;
 • falšovať hlavičky, alebo inak manipulovať s identifikátormi s cieľom zakryť pôvod;
 • vykonáte akúkoľvek formu monitorovanie siete alebo spustiť analyzátor siete alebo paketový sniffer alebo inú technológiu zachytenia, dekódovanie, dolovania dát, informácií a komunikácie, alebo zobraziť akékoľvek pakety používané pre komunikáciu medzi servermi webových stránok alebo získavať opísaným, alebo iným spôsobom akékoľvek údaje, ktoré nie sú určené pre vás; a/alebo
 • zbiera informácie o všetkých návštevníkov webových stránok alebo členov bez ich výslovného súhlasu.

Vlastníctvo

Webová stránka je vlastnená a prevádzkovaná spoločnosťou Vaše Okná, s.r.o., informácie a služby (a akékoľvek duševné vlastníctvo a iné práva vzťahujúce sa na ne) sú a zostanú majetkom Vaše Okná, s.r.o. a jej poskytovateľov licencie a dodávateľov. Informácie a služby, sú chránené medzinárodným autorským právom a ďalšími zákonmi, a beriete na vedomie, že tieto práva sú platné a vykonateľné. S výnimkou, ako je stanovené v tejto dohode, nesmiete kopírovať, reprodukovať, upravovať, prispôsobovať, prekladať, zverejňovať, nahrávať, vyvesovať, prenášať, distribuovať, sub-licencovať, predávať, spätne analyzovať, dekompilovať, alebo rozkladať akúkoľvek časť webovej stránky alebo akejkoľvek služby alebo informácií bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Informácie, webové stránky a služby môžu byť použité iba

 • v rozsahu povolenom v tejto dohode, alebo
 • ak je to výslovne písomne povolené ​​Vaše Okná, alebo ak je tak písomne uvedené vo Vaše Okná.

Použitie webovej stránky, alebo akejkoľvek služby, alebo informácie pre akýkoľvek iný účel, je prísne zakázané. Beriete na vedomie, že nebudete získavať žiadne vlastnícke práva pomocou webovej stránky alebo akýchkoľvek služieb, alebo informácií.

Ochranné známky, logá a servisné značky zobrazené na internetových stránkach (súhrnne „ochranné známky“) sú registrované a neregistrované ochranné známky Vaše Okná, dodávateľov a výrobcov Vaše Okná, a/alebo iné. Nič v tejto dohode alebo na webových stránkach by sa nemalo vykladať ako udelenie, uplatnenie nároku alebo inak. Akákoľvek licencia alebo právo na použitie akejkoľvek ochrannej známky je bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Vaše Okná, dodávateľov a výrobcov Vaše Okná, alebo treťou stranou, ktorá je majiteľom takejto ochrannej známky zakázané, s výnimkou uvedenou v nasledujúcom odseku.

Logo a odkazy Vaše Okná

Môžete použiť logo Vaše Okná a odkazovať na naše webové stránky za predpokladu, že:

 • logo odkazuje iba na webové stránky http://www.vaseokna.sk ,
 • nepoužíjete žiadne logo, odkaz, alebo obsah spôsobom, ktorý znamená alebo naznačuje, že Vaše Okná pracuje, podporuje, sponzoruje alebo odporúča webové stránky, na ktorých sú používané,
 • použitie neporušuje zásady Prijateľných podmienok použitia Vaše Okná uvedené vaššie,
 • beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetky práva a záväzky voči ochranným známkam Vaše Okná sú naším výhradným majetkom a vaše používanie akejkoľvek ochrannej známky Vaše Okná bude v náš exkluzívny prospech,
 • nebudete mať žiadnu činnosť, ktorá je v rozpore s našimi právami alebo vlastníctvom akejkoľvek ochrannej známky Vaše Okná,
 • vyhradzujeme si právo zrušiť povolenie na použitie kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu.