Materiál na oknách nie je náročný na údržbu a veľmi ľahko sa ošetruje. Plastové okná je nevyhnutné v celom rozsahu najmenej dvakrát ročne zbaviť nečistôt a ošetriť doporučenými prípravkami. Na čistenie rámu okien používajte bežné prostriedky na upratovanie v domácnosti, ktoré sa riedia vodou.

Čistenie plastového okna štandardným prípravkom

Čistenie plastového okna štandardným prípravkom

V žiadnom prípade nesmiete okná čistiť hrubými prostriedkami s obsahom abrazívnych látok, takisto je zakázané používať rôzne drôtenky.

Nikdy rámy nečistite organickými rozpúšťadlami, riedidlami, či lúhom alebo kyselinami všetkých druhov.

Pri dodržaní nasledovných odporúčaní garantujeme dlhšiu estetickú hodnotu a kvalitu okien.

Kovanie

treba pravidelne kontrolovať a mazať všetky jeho pohyblivé časti a uzavieracie miesta. U časti kovania, ktoré majú bezpečnostný charakter, je nutné kontrolovať ich opotrebenie. Je dôležité si zapamätať, používať len také čistiace prostriedky, ktoré nespôsobujú koróziu.

Dajte pozor, aby sa na okenný profil, zasklenie ani kovanie nedostali zvyšky vápna alebo malty. Mohlo by dôjsť k poškodeniu ako profilu, tak aj skla a kovanie by sa mohlo vplyvom zatvrdnutých zvyškov zablokovať.

Aespoň jeden raz do roka namažte kovanie olejom, aby bol zaistený jeho trvale ľahký chod.

Tesnenie

je najvhodnejšie ošetrovať silikónovým olejom. Musí sa pravidelne kontrolovať a dbať, aby neprišlo do styku s agresívnymi prípravkami a nezničilo sa.

Tesnenie v ráme má byť pravidelne (1x- 2x v roku) ošetrené prípravkom na tesnenie alebo iným vhodným prípravkom, ako je napr. Talkum, Hirschtalg alebo silikónový olej (špecializované obchody), aby si zachovalo svoju pružnosť a funkčnosť. Poškodené tesnenia je potrebné vymeniť.

Sklo

čistíme bežnými čistiacimi prostriedkami, najčastejšie horúcou vodu v spojení nejakého saponátu na čistenie okien. Otlačky prstov, škvrny po tmely a mastné nečistoty je možné odstrániť rozpúšťadlami ako je acetón, čpavok. Je veľmi dôležité, aby spomínané čistiace prípravky neprišli do styku s tesnením.

Okenný profil

  • Pravidelne čistite vonkajšiu stranu okien. Peľ, častice dechtu alebo kovov môžu byť vplyvom slnečného žiarenia zapečené do okna. Usadený nános sa potom odstraňuje ťažko.
  • V stanovených intervaloch kontrolujte otvory na odvádzanie vody v profiloch rámu. Čistota je predpokladom pre bezproblémové odvádzanie vody.
  • Uvoľnené kľučky a úchyty musia byť dotiahnuté. Šrauby sa obnažia nadvihnutím krytky pod úchytom a otočením zo zvislej do vodorovnej polohy.
  • Povrch okenného rámu sa najlepšie čistí jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte žiadne abrazívne prostriedky, riedidlá ani benzín! Na odstránenie odolného znečistenia je potrebné použiť špeciálny čistič, ktorý je možné u nás zakúpiť.